Förköpsinformation

2021-04-01

Allmän information

Förmedlarbolaget Ankaret Försäkring & Finans AB (Bolaget) är försäkringsförmedlare som distribuerar sakförsäkringar.

Bolaget är inte anknutet till något försäkringsbolag. Detta innebär att Bolaget inte är bundet till att endast distribuera försäkringar från ett eller ett fåtal försäkringsbolag, utan Bolaget distribuerar försäkringar för flera försäkringsbolags räkning.

De bolag som ingår i urvalet för sakförsäkringar är: Länsförsäkringar, Folksam, If, Trygg-Hansa, DKV Hälsa, Nordeuropa Försäkring, Dina Försäkringar, Moderna Försäkringar, Protector, Brandkontoret, Gjensidige, Ålands Ömsesidiga, mfl.

Bolaget ger råd på grundval av dessa försäkringsbolag erbjuder för att du som kund ska få en så bra och korrekt utformad försäkringslösning som möjligt som tillgodoser dina behov och önskemål.

Kontaktuppgifter till Bolaget
Ankaret Försäkring & Finans AB
Organisationsnummer: 559022-1858
Postadress: Nygatan 52 B, 931 30 Skellefteå
Telefonnummer: 0910-160 60
Besöksadress: Nygatan 52 B, Skellefteå
E-post: kontakt@ankaretforsakring.se
Webbplats: www.ankaretforsakring.se

Tillstånd, registrering och tillsyn

Tillstånd
Hos Finansinspektionen har bolaget tillstånd för försäkringsdistribution i samtliga skadeförsäkringsklasser (direkt). Finansinspektionen utövar tillsyn över Bolagets försäkringsdistribution.

Om du som kund vill få veta om en anställd hos Bolaget har rätt att distribuera försäkringar kan du kontakta Finansinspektionen. Du får då även veta om den rätten är begränsad till ett visst slag av försäkring eller försäkringsklasser.

Finansinspektionen
Postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm
Telefon: 08-408 980 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
Webbplats: www.fi.se

Registrering
För försäkringsförmedlare är Bolagsverket registreringsmyndighet. Om du som kund vill kontrollera registreringen ska du kontakta Bolagsverket.

Bolagsverket
Postadress: 851 81 Sundsvall
Telefon: 0771-670 670
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Webbplats: www.bolagsverket.se

Tillsyn
För den marknadsföring som Bolaget utövar är Konsumentverket ansvarig över tillsyn.

Konsumentverket
Postadress: Box 48, 651 02 Karlstad
Telefon: 0771- 42 33 00
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se
Webbplats: www.konsumentverket.se

Bolagets försäkringsdistribution och rådgivning

Bolaget kommer att erbjuda dig rådgivning om de försäkringsprodukter som vi erbjuder. Rådgivningen är inte grundad på en opartisk och personlig analys (oberoende rådgivning). I de fall Bolaget tillhandahåller dig försäkringsprodukter utan att rådgivning tillhandahålls kommer Bolaget tydligt informera dig om detta innan du ingår ett försäkringsavtal.

Kommunikation

Du som kund har rätt att få denna och viss annan information i samband med försäkringsdistribution och rådgivning. I samband med att du som kund lämnar din e-postadress till oss bekräftar du samtidigt att du har möjlighet ett mottaga denna typ av information via internet och e-post. Det åligger dig som kund att ändra och uppdatera din e-postadress hos oss via e-post eller i pappersform till Bolaget.

All kommunikation sker på svenska, men önskar du information på engelska så går det att få på begäran. Du som kund har också alltid rätt att på begäran få den information som nämns ovan avgiftsfritt i pappersform.

Intressekonflikter

I all affärsdrivande verksamhet är intressekonflikter är en naturlig del, även inom Bolagets verksamhetsområde. Intressekonflikter kan uppstå i en situation där kundintresset står i konflikt med ett intresse hos Bolaget eller Bolagets försäkringsförmedlare. Bolaget har antagit riktlinjer för att skydda dig som kund och hantera intressekonflikter. Om du som kund önskar närmare information om vad Bolagets regler om intressekonflikter innehåller kan dessa lämnas till dig på begäran.

Information om vår personal och kunskapskrav

Bolaget har kontrollerat att samtliga försäkringsförmedlare som verkar under Bolaget har den bakgrund, utbildning, kunskap och kompetens som krävs. Bolagets samtliga försäkringsförmedlare genomför årligen en utbildning samt erlägger ett kunskapstest.

Försäkringsförmedlare och deras tillstånd
Victor Lundmark är anställd i bolaget och får förmedla skadeförsäkringar.
Telefon: 073-817 42 79 E-postadress: victor.lundmark@ankaretforsakring.se

Gustav Lundmark är anställd i bolaget och får förmedla skadeförsäkringar.
Telefon: 073-839 46 94 E-postadress: gustav.lundmark@ankaretforsakring.se

Jonas Fällman är anställd i bolaget och får förmedla skadeförsäkringar.
Telefon: 070-278 42 07 E-postadress: jonas.fallman@ankaretforsakring.se

Robin Hansson är anställd i bolaget och får förmedla skadeförsäkringar.
Telefon: 070-270 87 89 E-postadress: robin.hansson@ankaretforsakring.se

Anton Mikaelsson är anställd i bolaget och får förmedla skadeförsäkringar.
Telefon: 073-801 13 69 E-postadress: anton.mikaelsson@ankaretforsakring.se

Albin Rosendahl är anställd i bolaget och får förmedla skadeförsäkringar.
Telefon: 073-801 13 70 E-postadress: albin.rosendahl@ankaretforsakring.se

Försäkringsdistributörsassistenter
Micael Bergvall
Telefon: 070-302 61 62 E-postadress: micael.bergvall@ankaretforsakring.se

Priset för distribution och rådgivning

Bolaget kan erhålla ersättning för den försäkringsdistribution vi utför antingen genom ett arvode från dig som kund eller genom ersättningar från våra samarbetspartners. I de fall Bolaget tar ut ett arvode från dig som kund för distribution och administration av försäkringen kommer vi att skicka dig en fakturera enligt överenskommelse. I de fall Bolaget erhåller ersättning från våra samarbetspartners kommer den att utgå som en årlig ersättning i form av en procentsats av försäkringspremien som du betalar till försäkringsbolagen.

Ersättningen ska täcka kostnader för försäkringsdistributionen samt försäkringsrådgivningen inkluderat uppföljning, årlig skötsel och service till dig som kund. Dessutom ska detta täcka administrativa kostnader och försäkringar samt kostnader som åläggs av tillsynsmyndighet.

Vi kommer i samband med distributionen och rådgivningen eller vid tidpunkten för när försäkringen ska tecknas att informera dig som kund om priset för distributionen och rådgivningen, inkluderat den ersättning vi kan komma att erhålla från våra samarbetspartners. Du som kund har rätt att få en rapport innehållandes information om den ersättning som utgått för de tjänster och produkter vi har distribuerat till dig.

Ansvarsförsäkring

Bolaget och samtliga anställda försäkringsförmedlare omfattas av en ansvarsförsäkring gällande skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 7 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution. Detta är en obligatorisk försäkring som är tecknad hos Accelerant Insurance Limited via Nordeuropa Försäkring.

Accelerant Insurance Limited via Nordeuropa Försäkring
Postadress: Box 56044, 102 17 Stockholm
Telefon: 08-664 51 00
E-post: info@nordeuropa.se
Webbplats: www.nordeuropa.se

Om du drabbas av en skada eller ekonomisk förlust där du anser att Bolaget eller anställd förmedlares agerande har vållat denna kan du rikta krav mot försäkringsbolaget. Bolaget ska underrättas om det inträffade inom skälig tid efter det att du märkt eller borde märkt att en skada uppkommit om du vill göra anspråk på skadestånd. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada är 1 250 618 euro och totalt 2 510 236 euro för samtliga skador under försäkringsperioden.

Om du inte är nöjd

Om du som kund är missnöjd och vill framföra ett klagomål rörande distribution och/eller rådgivning av försäkring ska detta göras skriftligen till Bolagets klagomålsansvarige. Klagomål besvaras och utreds så snart som möjligt, normalt inom 5 arbetsdagar. I de fall där vi inte kan besvara ditt ärende inom 14 dagar från att ärendet mottogs tar vi kontakt med dig och förklarar orsaken till detta samt informerar dig om när du kan förvänta dig ett svar.

Bolagets klagomålsansvarige:
Gustav Lundmark
c/o Ankaret Försäkring & Finans AB
Nygatan 52 B, 931 30 Skellefteå
E-post: gustav.lundmark@ankaretforsakring.se

Om ni efter vår interna prövning fortfarande inte är nöjda kan ni vända er till allmänna reklamationsnämnden eller gå via allmän domstol.

Kvalificerade innehav

Bolaget har inga kvalificerade innehav i något försäkringsbolag som Bolaget distribuerar försäkringar från och inget av dessa försäkringsbolag har kvalificerade innehav i Bolaget

Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen – GDPR – innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas. Syftet med Dataskyddsförordningen är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Reglerna för Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har som ändamål att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter.

Du upplyses om att Bolaget, såsom personuppgiftsansvarig, behandlar dina personuppgifter. För mer information hänvisas du till Bolagets integritetspolicy, som du hittar på www.ankaretforsakring.se/integritetspolicy.