Juridisk information

Registrering, tillstånd och tillsyn

Försäkringsförmedlarverksamhet ska enligt lag vara registrerad hos Bolagsverket.

För kontroll av registrering:
Bolagsverket, 851 81 Sundsvall. Telefon: 0771-670 670.
Mail:  bolagsverket@bolagsverket.se
Webbplats:  www.bolagsverket.se

Försäkringsförmedlarverksamhet är tillståndspliktig och står under tillsyn av Finansinspektionen.

För kontroll av tillstånd:
Finansinspektionen, Box 7828, 103 97 Stockholm. Telefon: 08-408 980 00.
Mail:  finansinspektionen@fi.se
Webbplats:  www.fi.se

Klagomål och tvist

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10) har Ankaret Försäkring & Finans AB en klagomålspolicy och en klagomålsansvarig.

Vid eventuella klagomål bör ni först kontakta den medarbetare på Ankaret Försäkring & Finans AB ni haft kontakt med i ärendet. Om ni fortfarande är missnöjda efter denna kontakt kan ni gå vidare genom att kontakta vår klagomålsansvarige:

Gustav Lundmark, Klagomålsansvarig
gustav.lundmark@ankaretforsakring.se
+46 (0)73 839 46 94

Om ni efter vår interna prövning fortfarande inte är nöjda kan ni vända er till allmänna reklamationsnämnden eller gå via allmän domstol.

Ansvarsförsäkring

Försäkringsförmedlarverksamhet ska enligt lag omfattas av ansvarsförsäkring. Ankaret Försäkring & Finans AB och dess anställda omfattas av ansvarsförsäkring. Försäkringen gäller för försäkrads skadeståndsskyldighet enligt föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10).

Försäkringsgivare är HDI Global SE via Nordeuropa Försäkring, Box 560 44, 102 17 Stockholm.

Om skadeståndsanspråk ska framställas ska Ankaret Försäkring & Finans AB underrättas om detta inom skälig tid efter att skadan har upptäckts eller borde ha upptäckts.