Juridisk information

Tillstånd, registrering och tillsyn

Tillstånd
Hos Finansinspektionen har bolaget tillstånd för försäkringsdistribution i samtliga skadeförsäkringsklasser (direkt). Finansinspektionen utövar tillsyn över Bolagets försäkringsdistribution.

Om du som kund vill få veta om en anställd hos Bolaget har rätt att distribuera försäkringar kan du kontakta Finansinspektionen. Du får då även veta om den rätten är begränsad till ett visst slag av försäkring eller försäkringsklasser.

Finansinspektionen
Postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm
Telefon: 08-408 980 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
Webbplats: www.fi.se

Registrering
För försäkringsförmedlare är Bolagsverket registreringsmyndighet. Om du som kund vill kontrollera registreringen ska du kontakta Bolagsverket. 

Bolagsverket
Postadress: 851 81 Sundsvall
Telefon: 0771-670 670
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Webbplats: www.bolagsverket.se

Tillsyn
För den marknadsföring som Bolaget utövar är Konsumentverket ansvarig över tillsyn.

Konsumentverket
Postadress: Box 48, 651 02 Karlstad
Telefon: 0771- 42 33 00
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se
Webbplats: www.konsumentverket.se

Om du inte är nöjd

Om du som kund är missnöjd och vill framföra ett klagomål rörande distribution och/eller rådgivning av försäkring ska detta göras skriftligen till Bolagets klagomålsansvarige. Klagomål besvaras och utreds så snart som möjligt, normalt inom 5 arbetsdagar. I de fall där vi inte kan besvara ditt ärende inom 14 dagar från att ärendet mottogs tar vi kontakt med dig och förklarar orsaken till detta samt informerar dig om när du kan förvänta dig ett svar.

Bolagets klagomålsansvarige:
Gustav Lundmark
c/o Ankaret Försäkring & Finans AB
Nygatan 52 B, 931 30 Skellefteå
E-post: gustav.lundmark@ankaretforsakring.se

Om ni efter vår interna prövning fortfarande inte är nöjda kan ni vända er till allmänna reklamationsnämnden eller gå via allmän domstol.

Ansvarsförsäkring

Bolaget och samtliga anställda försäkringsförmedlare omfattas av en ansvarsförsäkring gällande skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 7 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.
Detta är en obligatorisk försäkring som är tecknad hos Accelerant Insurance Limited via Nordeuropa Försäkring.

Accelerant Insurance Limited via Nordeuropa Försäkring
Postadress: Box 56044, 102 17 Stockholm
Telefon: 08-664 51 00
E-post: info@nordeuropa.se
Webbplats: www.nordeuropa.se

Om du drabbas av en skada eller ekonomisk förlust där du anser att Bolaget eller anställd förmedlares agerande har vållat denna kan du rikta krav mot försäkringsbolaget. Bolaget ska underrättas om det inträffade inom skälig tid efter det att du märkt eller borde märkt att en skada uppkommit om du vill göra anspråk på skadestånd. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada är 1 250 618 euro och totalt 2 510 236 euro för samtliga skador under försäkringsperioden.